Övergripande mål

Det övergripande målet för samverkan inom rehabiliteringsområdet är att samhällets resurser används på ett effektivare  sätt och till större nytta för den enskilde. 

Verksamhetsmål

Genom den samverkan och de insatser som samordningsförbundet bidrar till att utveckla för aktuell målgrupp skall:

  • samverkan öka mellan parterna
  • självförsörjningen öka
  • anställningsbarheten öka

Samverkan

Samverkan mellan myndigheterna skall ständigt förbättras och fördjupas. Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle, utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och underhållas. En vilja och ambition som måste bäras av samtliga ingående parter.