Integritetspolicy

 INTEGRITETSPOLICY
 
1. INLEDNING
Samordningsförbundet Östra Skaraborg, är måna om att hantera integritetsfrågor korrekt. Vi vill med denna information berätta hur vi hanterar personuppgifter och hur vi följer de legala kraven på hanteringen av information.
 
Den nya dataskyddslagen GDPR trädde i kraft den 25 maj 2018. Lagen har högt ställda krav på att alla organisationer som behandlar personuppgifter har tydliga syften för detta. Likaså en struktur och ett arbetssätt som möjliggör att du som individ kan få dina uppgifter behandlade eller raderade.
Samordningsförbundet Östra Skaraborgs ambition är inte bara att följa den nya lagen, utan att även föregå med gott exempel i vårt interna arbete.
 
2. PERSONUPPGIFTSANSVARIG
Samordningsförbundets styrelse är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter. Om du vill ha kontakt med oss så kan du kontakta förbundschef vars kontaktuppgifter du hittar på vår hemsida, www.ostraskaraborg.se
 
3. PERSONUPPGIFTER
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det rör t.ex. personnummer, personnamn, adress, personliga email-adresser. GDPR inbegriper alla former av behandling av uppgifterna såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.
 
4. DINA RÄTTIGHETER
Du har vissa rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Om du vill nyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta Samordningsförbundets förbundschef.
 
Rätten att invända mot behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse och mot behandling för direktmarknadsföring; Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller att behandlingen begränsas.
 
Rätten att få tillgång till de personuppgifter vi behandlar; Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett registerutdrag över vilka uppgifter som behandlas. Du kan begära registerutdrag av dina personuppgifter (Kostnadsfritt 1 gång/år).
 
Rätten att begära rättelse; Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
 
Rätten att motsätta dig behandling för direktmarknadsföringsändamål; Du kan avregistrera dig från fortsatta utskick som rör direktmarknadsföring (inbjudningar till event, nyhetsbrev etc.) genom att anmäla detta till oss. T.ex. genom att maila till kommunikationsansvarig eller genom att avregistrera dig vid utskick av nyhetsbrev och eventinbjudningar.
 
Rätten att motsätta dig behandling av personliga skäl; Du kan motsätta dig behandling av dina personuppgifter för vissa av dig specificerade personliga skäl.
 
Rätten till radering av uppgifter; Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter. Uppgifterna ska raderas i följande fall:
– Om uppgifterna inte längre behövs för det ändamål de insamlats för
– Om uppgifterna insamlats med samtycke och samtycket återkallas
– Om uppgifterna har behandlats olagligt
 – Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Det finns undantag från rätten till radering om det är nödvändigt för att tillgodose andra viktiga rättigheter såsom yttrande- och informationsfrihet och bestämmelser inom arkivlagen.
 
Dina lagstadgade rättigheter som registrerad kan du läsa om på Datainspektionens hemsida.
 
5. HUR VI SAMLAT IN DINA PERSONUPPGIFTER
Dina personuppgifter har vi insamlat via olika kanaler.
a) Du sitter i styrelse, beredningsgrupp, är medlemsrepresentant för huvudmännen, jobbar inom en insats, jobbar på samordningsförbundet eller har anknytning genom din tjänst som t.ex. medarbetare hos våra parter eller och har lämnat uppgifter som vi behöver hantera.
b) Du har ansökt om att få ta del av vårt nyhetsbrev.
c) Du har besökt våra event och anmält dig till desamma.
d) Du har träffat oss personligen och lämnat dina uppgifter.
f) Du har genom vår hemsida anmält intresse för att delta i konferens, event, utbildning, seminarium och/eller kunskapsdialog.
g) Leverantörer eller andra externa aktörer som har koppling till vår verksamhet.
 
7. HUR LÄNGE VI LAGRAR DINA UPPGIFTER
Vi behandlar dina personuppgifter enbart för det specifika ändamålet och lagrar dem så länge de uppfyller det specifika ändamålet med behandlingen. Därefter så raderas de, som tidigare nämnt så finns det undantag gällande denna regel. Om du vill veta mer om möjligheten till att få dina personuppgifter borttagna, kontakta förbundschef.
Personuppgifter (namn, adress, telefonnummer och e-post) som lämnas i samband med anmälningar till kunskapsdialoger, seminarium, konferenser och events sparas bara så länge det krävs för administration och utvärdering och raderas därefter.
 
8. HUR SKYDDAS ERA PERSONUPPGIFTER?
Din integritet är viktig för oss och därför sätter vi säkerheten i fokus. Vi vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen samt etablerade riktlinjer för informationssäkerhet. Inga obehöriga tar del av dina personuppgifter.