Målgrupp och metod

Målsättning

Kontaktperson

Målgruppen är kvinnor i kontaktyrken, som är sjukskrivna mer ärn 90 dagar och som är listade på VC Centralhälsan med 80 %.

Förutom sedvanliga arbetsuppgifter för Rehabkoordinator som sedan tidigare är implementerat på det flesta vårdcentraler vill vi genom utökad arbetstid för Rehabkoordinator pröva ett nytt arbetssätt.

Samarbete med Försäkringskassan är planerad då kontaktperson ska få utökad tid på VC.
Utveckla en metod för Co-produktion (vården skapas tillsammans med patienten). Patienten ”utbildas” och blir mer delaktig och ansvarstagande för sin hälsa. Tillsammans med patienten upprättas en Rehabplan där patienten äger och är med och driver sin egen planering. Det ska skapas en ökad förståelse för de risker en pågående sjukskrivning i sig kan innebära för individen. Focus kommer att ligga på samarbete med Rehab Center Mösseberg med behandling och föreläsningar samt arbeta i större team på vårdcentral i nära samarbete med Primärvårds rehab och Rehab Center Mösseberg.

Följande kan genomföras med förebyggande sjukpenning eller under sjukskrivning. För snabb behandling erbjuds följande utan dröjsmål eftersom inskrivningen sker kontinuerligt.
 Stresskola under 5 veckor. Bedömning och resultat, bedöms av sjukgymnast för individuell träning och arbetsterapeut för rådgivning kring vardagsmönster före och efter genomgången behandling. Två eftermiddagar i veckan som omfattar: Föreläsningar om stress, sömn, smärta och fysisk aktivitet, mindfullness och balans i vardagen samt fysisk aktivitet enligt individuellt framtaget program. Stavgång i grupp.
Vardagsrevidering individuellt eller i grupp för att få balans i sin vardag.
Gruppbehandling: Unified Protocol som gruppformat och ACT(acceptance and commitment therapy) som riktar sig till personer med psykisk ohälsa o långvarig smärta, mindfullness, promenader,  Basal Kroppskännedom, Medicinsk yoga, Qui Gong, Ai Chi (meditation i bassäng)
Föreläsningar för att öka patienternas kunskap och göra dem delaktiga i sin situation: dietist, smärtföreläsning, läkemedelsskola, sjukdomslära om de diagnoser som är integrerade i psykisk ohälsa hos patientgruppen
Mindfullness
Göra närstående delaktiga, minska medberoende och förstå behandlingsprocessen genom utbildning om smärta och fysisk aktivitet, ACT-grupp, läkemedel
 Vid behov individuella besök hos psykolog alt. Psykoterapeut beroende på problematik och dietist.

Målet är att minska antalet som är sjukskrivna mer än 90 dagar i målgruppen samt att helt undvika heltidssjukskrivningar.
Förhindra sjukskrivningar över 60 dagar.

 Ywonne Widell
 Vårdcentralen Centralhälsan
Tel 0515-71 72 05