Målgrupp och metod

Målsättning

Kontaktperson

Målgrupp är sjukskrivna personer i kommunerna där det finns flest kvinnor som är sjukskrivna för psykisk ohälsa.

Försäkringskassan ska i detta projekt pröva lite olika angreppssätt och metoder beroende på lokala förutsättningar att få till en bra samverkan mellan vård, Försäkringskassan och kommun då en stor del av sjukskrivningarna består av kvinnor med psykisk ohälsa som har sin anställning i kommuner.

Projektet kommer att utvärderas via avstannande och vikande sjukpenningtal, successivt under perioden samt riktade frågor hur samverkan fungerar till de tre parterna.

Målet är att förbättra samverkan där ny mark bryts mellan vården och kommunerna där Försäkringskassan kan vara kittet som har erfarenheter att arbeta med dessa var för sig. Ex. i avstämningsmöte i individuella fall. Nu kan detta utvecklas med gemensamma dialoger/utbildningar kring ”rätt sjukskrivning” Hur kan vi förebygga sjukfrånvaro? Hur kan vi förhindra och hur kan vi på bästa sätt föra åter personer som hamnat där? Detta ger en uppbyggd samverkan via nätverk som landar på funktion och inte person.
Dessutom är våld i nära relationer är en stor del i de långa sjukfall vilka nu kan ges rätt rehabilitering om man vet ”rätt orsak” till varför en person är sjukskriven. En utbyggd och väl fungerande organisation kring koordinatorer ser Försäkringskassan att de stöder personer på ett bra sätt i sjukskrivningsprocessen som gör att planer följs och ger kortare sjukfall. Samtidigt kan resurser användas på rätt sätt i allas verksamheter inte minst läkarresursen som är en bristvara.