Förstärkt samarbete för kvinnor med psykisk ohälsa – Skövde kommun

MÅL

 • Genom projektet säkerställa en struktur som fungerar i arbetet mellan vård och arbetsgivare med direkta insatser riktade till de som är i en sjukskrivning.
 • Aktiviteter som syftar till att förändra invanda beteende hos individer gällande sjukfrånvaro för de som riskerar att hamna i sjukskrivning.
 • Stödja aktörerna i ökad kunskap gällande sjukförsäkringen.
 • Stärka individernas möjlighet till att återfå eller bibehålla arbetsförmåga och en egen försörjning.

 
MÅLGRUPPEN ÄR

 • Anställda personer i Skövde kommun som riskerar att hamna i sjukskrivning.
 • Långtidssjukskrivna individer som har varit i frånvarande från arbete under lång tid och för närvarande har en anställning i Skövde kommun. För vissa av dessa kan en nyorientering på arbetsmarknaden behövas för att kunna komma åter i arbete och egen försörjning.
 • Drygt hälften av kvinnorna som är sjukskrivna för psykiatriska diagnoser hos Skövde kommun har varit sjukskrivna längre än 1 år. Sjukskrivningarna är jämnt fördelade över åldersgrupperna.
 • Arbetsgrupper med hög sjukfrånvaro. Skövde kommun har identifierat dessa grupper.

 
AKTIVITETER

 • Utöka den framtagna modellen som finns för kommun, vård och omsorg till fler förvaltningar med höga eller ökande sjukfrånvaro.
 • Utveckla metoder för att chefer ska stödja individer/medarbetare i syfte att förhindra eller förkorta sjukskrivningar.
 • Informationsinsatser till medarbetare bl a via APT ifrån parterna i syfte att aktualisera beteende gällande sjukfrånvaro.
 • Riktade insatser till aktuella individer utifrån identifierade behov vid kartläggning.
 • Fortsätta informationsinsatserna/utbildningarna gällande våld i nära relation.

Projektet pågår from 2019-01-01 till och med 2019-12-31.