Förstärkt samarbete för kvinnor med psykisk ohälsa – Falköpings kommun

MÅL

 • Genom projektet ge förutsättningar till samtliga vårdcentraler dvs Centralhälsan, Oden, Mösseberg och Stenstorp att arbeta fram en metod för tidiga kontakter och insatser mellan vårdgivare och arbetsgivare. Fortsatt inriktning till kvinnor med psykisk ohälsa i kontaktnära yrken.
 • Utveckla metoden för att AME ska involveras för de individer som har behov av Prerehabiliterande insatser för att kunna återgå i arbete. 
 • Stödja aktörerna, chefer i kommunen, läkare och övrig vårdpersonal som är involverade i sjukskrivningar samt AME, i ökad kunskap gällande sjukförsäkringen.

 
MÅLGRUPPEN ÄR

 • Anställda personer hos Falköpings kommun som riskerar att hamna i sjukskrivning pga psykisk ohälsa.
 • Långtidssjukskrivna personer som har varit frånvarande från arbete under lång tid och för närvarande har en anställning i Falköpings kommun. För vissa av dessa kan en nyorientering på arbetsmarknaden behövas för att kunna komma åter i arbete och egen försörjning. Cirka hälften av kvinnorna sjukskrivna för psykiska diagnoser med anställning i Falköpings kommun har varit sjukskrivna mer än 1 år och merparten finns i åldersgruppen 30-49 år.
 • Utöka målgruppen att innefatta även sjukskrivna arbetslösa personer som har behov av stöd för att komma åter på arbetsmarknaden

PLAN FÖR AKTIVITETEN

 • Utveckla den framtagna modellen som finns för kommunen, Centralhälsan och Försäkringskassan till fler vårdgivare.
 • Involvera AME för de individer som står långt från arbete och har behov av Prerehabinsatser.
 • Skapa individuella planer för samtliga individer.
 • Infoinsatser till deltagande parter för att tydliggöra aktörernas möjligheter.
 • Riktade insatser till olika målgrupper utifrån behov som synliggörs.
Projektet pågår from 2019-01-01 till och med 2019-12-31.