Syfte/bakgrund
Uppdragstagaren ska planera och genomföra en följeforskningsstudie om satsningen "Breddad kompetensförsörjning" som leds av arbetsgivarenheten vid Skövde kommun. Satsningen skall löpande följas av en forskare genom intervjuer och deltagande observation. Arbetssättet ”Breddad kompetensförsörjning” tar sin utgångspunkt i att arbetet inom den offentliga sektorn kännetecknas av att kvalificerande yrkesgrupper i allt högre grad utför okvalificerade och ”dolda” arbetsuppgifter som tidigare utfördes av särskild personal. Det leder till att personal måste utföra uppgifter som är utanför kärnuppdraget att exempelvis vara lärare.

Arbetssättets syfte är därför att avlasta dessa yrkesgrupper genom att skapa särskilda tjänster och besätta dessa med personer som är i de s.k. utsatta grupperna som funktionsnedsatta, nyanlända och ungdomar utan fullständiga gymnasiebetyg Istället för att fokusera på att aktivera personerna, vilket är det vanliga när det gäller arbetsmarknadsinsatser, så är inriktningen här att fokusera på arbetslivets behov av personal.

För att få en objektiv utvärdering av arbetssättet samt utveckla arbetsmetoden samfinansierar Samordningsförbundet tillsammans med Skövde kommun och SKL följeforskningen. 
 
 

Målgrupp
Följeforskningen riktar in sig på funktionsnedsatta, nyanlända och ungdomar utan fullständiga gymnasiebetyg

Målsättning
Målet är att genom följeforskning av arbetssättet ” Breddad kompetensförsörjning” se om vi når syftena såsom minskad sjukfrånvaro och ohälsa hos ordinarie personal samt om de personer som har en längre väg till arbete når en reguljär anställning.

Kontaktperson
Peter Lidström, verksamhetschef AMA Skövde
peter.lidstrom@skovde.se