Våld i  nära relation

loading...

BAKGRUND
Våld i nära relation är ett stort folkhälsoproblem och upphov till olika psykiska besvär och annan problematik vilka tillsammans eller var för kan leda till ohälsa, arbetslöshet, utanförskap och personligt lidande. Våld i nära relation har varit ett fokusområde för samordningsförbunden i Skaraborg 2015-2017. Myndighetspersonal har utbildats i ämnet, lokala metodstöd har tagits fram, vid uppföljning har man kunnat påvisa att frågor om våld ställs oftare till brukare, patienter och klienter m.flän tidigare men det upplevs fortsatt som en svår fråga och att man som handläggare upplever osäkerhet i hur man hanterar svaren. Från medarbetare som deltagit på utbildningstillfälle har man efterfrågat handledning, utbildningstillfälle med t.exrollspel. Parterna har kommit olika långt i arbetet med att synliggöra våld och för att samverkan och utveckling skall möjliggöras behöver alla samverkande parter få den utbildning, handledning och kunskap som möjliggör synliggörandet av våld.

Projekt- och processledare är Jennie Malm Georgson, socialpsykolog och familjeterapeut med lång erfarenhet i arbetet mot våld i nära relation. Jennie har klinisk erfarenhet av att möta våldsutövande och våldsutsatta personer både enskilt och i grupp inom Utväg Skaraborg.
Jennie är en van föreläsare/ utbildare inom ämnet våld i nära relation. Jennie var ansvarig utbildare om våld i nära relation i KUR-projektet samordningsförbundet haft mellan 2015-2018 


Jennie Malm Georgson
Projekt- och prosessledare
Våld i nära relation
072-215 78 96
Maila Jennie

METOD
Samordnare/processtöd som kartlägger parternas olika instrument att synliggöra våld och hur man samverkar när individer behöver kliniskt stöd i att bryta mönster i ett destruktivt förhållande. 
Utbilda och handleda personalgrupper i frukostmöte, workshops eller liknande forum
Bistå med utveckling av metodstöd och rutiner för att synliggöra våld
Öka kunskapen om samverkande parters olika stödresurser

 

MÅL
Skaraborg ska vara en förebild för andra regioner i landet hur man arbetar med samverkan och samordning för att synliggöra våld i nära relation och hur man arbetar med att stödja och förbättra livssituationer för våldsutsatta.
Samhällets gemensamma resurser skall vara välkända och lättillgängliga för samverkande parter och individen.

 

MATERIAL