Vägen framåt

Projektägare
Skövde kommun
 
Projektperiod
2020-01-01–2021-12-31
 
Bakgrund
Kompetensförsörjningsbehovet inom kommuner är inom de närmaste åren mycket hög. Samtidigt finns det många personer som av olika skäl inte kommer in på arbetsmarknaden och utifrån deras förutsättningar är möjligheterna i nuläget små att nå ett arbete. En av anledningarna är att kvalifikationerna och de formella kraven är för höga i förhållande till de förutsättningar och den specifika kompetens som finns hos de som av olika skäl står långt från arbetsmarknaden. Det finns ett stort antal enskilda insatser för personer som står långt utanför arbetsmarknaden men det saknas en långsiktig samordnad insats över tid, och där personer under en längre period kan få en stegförflyttning utifrån sina förutsättningar och förmåga. Vi vill utveckla ett arbetssätt med en utvecklingstrappa och där målet är en anställning och då i första hand inom kommunala välfärdsyrken. Vi möjliggör anställningar inom kommunala verksamheter genom så kallad arbetsdelning och framtagande av kompletterande tjänster som skapar arbeten med anpassade krav för målgruppen i ordinarie verksamhet.
 
Syfte
Syftet är att stötta deltagarna att komma närmare ett eget arbete eller studier.
 
Mål
Målsättning är att 25 % av deltagarna går till arbete/studier efter slutförd insats.
 
Utöver huvudmålet finns följande mål:

  • Minst 70 % av deltagarna känner sig mer redo att kunna arbeta eller studera efter avslutad insats.
  • Minst 90 % av deltagarna har upplevt att de har fått stöd som har varit till stor nytta för dem.
  • Minst 90 % av deltagarna tycker att det finns en tillräcklig planering för vad som ska hända efter att detta stöd har upphört.

 
Metod
En/flera arbetsmarknadskonsulenter stödjer deltagaren under hela processen. Arbetsmarknadskonsulenten samordnar insatserna genom uppföljning av arbetsträning, praktik, kontakter med myndigheter mm. Arbetet sker som Case Management eftersom många personer behöver få hjälp med det som ”skaver” för att komma hela vägen till arbete.
 
Projektet ger möjlighet att genomlysa deltagarens hela livssituation vilket gör att kartläggningen är mycket omfattande. Utifrån denna genomlysning läggs en plan och en strukturerad genomförandefas där kontakter med Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Socialtjänst, vård mm görs i rätt ordning. Arbetsmarknadskonsulenten hjälper deltagaren ”att lägga pusslet” för att nå önskat mål.
 
Projektet arbetar fram en modell som övriga kommuner i Östra Skaraborg kan ta efter.