SAR Hjo (Samarbete i Arbetslivs- och Rehabiliteringsfrågor)

BAKGRUND
Sjukpenningtalet ökar stadigt i Hjo. En stark bidragande orsak är kvinnor i olika åldrar men 3 grupper utmärker sig:

 • 55 plus som har Hjo kommun som arbetsgivare
 • Unga kvinnor
 • Unga kvinnor som fött barn

 
Försäkringskassan har under åren 2017-2018 arbetat tillsammans med vården och chefer i kommunens verksamhet och då främst vård och omsorg för att hitta en modell som fungerar för kunskapsöverföring. Tyvärr har det inte varit tillräckligt i Hjo utan satsningen behöver fortsätta med att göra ett större omtag med fler aktörer involverade.
Planeringen är att använda det befintliga nätverket SAR där idag Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, vården och socialtjänsten finns representerade.
 

MÅL
Det finns ett antal mål med projektet:

 • Folkhälsorådet ses som en naturlig part att dela fakta och få till diskussioner med.
 • En dialog med ungdomsmottagningen vore av värde för att kartlägga problematiken för unga.
 • Fortsätta utbildningsinsatser till de enheter i Hjo kommun som återstår sedan tidigare projekt.
 • Identifierar deltagare för de platser som finns att tillgå i den nya insatsen Promise Hjo.
 • Tydliggöra för alla parter vad som finns att tillgå för aktiviteter för personer med behov av stöd i Hjo Kommun.
 • Säkerställa en struktur som fungerar i Hjo med de aktiviteter som finns att tillgå.
 • Stödja aktörerna i ökad kunskap gällande sjukförsäkringen t ex till de verksamheter som träffar personer som står utanför arbetsmarknaden samt handläggare i kommunen som hanterar försörjningsstöd.
 • Stärka individernas möjlighet till en på sikt egen varaktig försörjning.
   

MÅLGRUPPEN ÄR

 • Långtidssjukskrivna individer som inte har haft ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden under lång tid.
 • Verksamheten kan även passa de individer som redan uppnått en aktivitetsgrad om 10 timmar/vecka då det för den enskilde individen kan vara en del i ett arbetsförberedande samarbete med Arbetsförmedlingen.
 • Verksamheten kan också vara riktad mot individer som för närvarande har en anställning men där anställningen kan komma att upphöra pga t ex hälsoskäl, där Försäkringskassan bedömer att nyorientering behövs.
 • Vi uppskattar att ca 40 personer kommer att få ta del av insatsen utifrån ”en väg in” och ca 20 handläggare från myndigheter och andra involverade aktörer får information om sjukförsäkringen.
   

AKTIVITETER

 • Utöka den framtagna modellen som finns för kommun, vård och FK till fler aktörer som är involverade i individer i utanförskap.
 • Utveckla SAR för att möta aktuellt behov.
 • Skapa individuella planer för samtliga individer.
 • Infoinsatser till handläggare ifrån våra parter och andra involverade aktörer.
 • Riktade insatser till olika målgrupper utifrån behov som synliggörs.

Projektet pågår t.o.m. 2020-12-31 .