SAR Hjo (Samarbete i Arbetslivs- och Rehabiliteringsfrågor)

Projektägare
Försäkringskassan
 
Projektperiod
2019-01-01–2020-12-31
 
Bakgrund
På grund av de höga sjukpenningtalen i Hjo där kvinnor utgör en stor del av målgruppen, och då speciellt kvinnor 55 plus som har Hjo kommun som arbetsgivare, unga kvinnor och unga kvinnor som fött barn, vill projektet utnyttja det befintliga nätverket SAR där Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, vården och socialtjänsten finns representerade.
 
Syfte
Syftet med projektet är att vidareutveckla den metod Försäkringskassan sedan 2017 arbetat fram tillsammans med vården och chefer i kommunens verksamhet, och då främst vård och omsorg, för att hitta en modell som fungerar för kunskapsöverföring. Då dessa insatser inte gav önskad effekt identifierades målgrupper bland privat anställda och arbetssökande samt att det fortsatt fanns grupper inom kommunen där effekter ännu inte nåtts. 
 
Mål

 • Folkhälsorådet ses som en naturlig part att dela fakta och få till diskussioner med.
 • En dialog med ungdomsmottagningen vore av värde för att kartlägga problematiken för unga.
 • Fortsätta utbildningsinsatser till de enheter i Hjo kommun som återstår sedan tidigare projekt.
 • Identifierar deltagare för de platser som finns att tillgå i den nya insatsen Promise Hjo.
 • Tydliggöra för alla parter vad som finns att tillgå för aktiviteter för personer med behov av stöd i Hjo kommun.
 • Säkerställa en struktur som fungerar i Hjo med de aktiviteter som finns att tillgå.
 • Stödja aktörerna i ökad kunskap gällande sjukförsäkringen t ex till de verksamheter som träffar personer som står utanför arbetsmarknaden samt handläggare i kommunen som hanterar försörjningsstöd.
 • Stärka individernas möjlighet till en på sikt egen varaktig försörjning.

 
Metod

 • Utöka den framtagna modellen som finns för kommun, vård och Försäkringskassan till fler aktörer som är involverade i individer i utanförskap.
 • Utveckla SAR för att möta aktuellt behov.
 • Skapa individuella planer för samtliga individer.
 • Infoinsatser till handläggare ifrån våra parter och andra involverade aktörer.
 • Riktade insatser till olika målgrupper utifrån behov som synliggörs.