Rätt Hjälp

Projektägare
Falköpings kommun
 
Projektperiod
2019-09-01–2020-12-31
 
Bakgrund
Utgångspunkten för detta projekt har varit att man uppmärksammat att personer som saknar SGI riskerar att hamna mellan stolarna och inte få den hjälp de har rätt till. Denna grupp uppbär ofta långvarigt ekonomiskt bistånd från kommunen då de inte arbetat i tillräcklig omfattning för att få ersättning från social- eller arbetslöshetsförsäkring.
 
Genom att kommunen har tillgång till en sjuksköterska i egen regi som är kunnig inom medicinskt fackspråk kommer de individer som har behov av utökade insatser utifrån sitt rehabiliteringsbehov kunna identifieras och få rätt hjälp, snabbare! I samverkan med Primärvården och Försäkringskassan kommer det att underlätta att ha en kontaktperson som ”pratar samma språk”, då det minskar risken för missförstånd och för att den enskilde upplever att hen blir bollad fram och tillbaka mellan olika aktörer.
 
Samtidigt som projektet förväntas leda till ökad kunskap inom rehabiliteringsområdet även hos socialsekreterare då socialsekreterarna alltjämt är de som äger sina ärenden och därigenom deltar i de processer som skapas inom ramen för projektet.
 
Syfte
Att bryta ett biståndsberoende genom att individer får rätt hjälp att komma vidare till arbete, studier eller annan lösning. 
 
Mål

  • Att personer som uppbär ekonomiskt bistånd och på grund av ohälsa inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande samt saknar SGI ska få ett lika bra stöd i sin rehabilitering som den som är sjukskriven och uppbär sjukpenning.
  • Att utveckla arbetssätt med en effektiv samverkan mellan berörda aktörer inom rehabiliteringsområdet.
  • Ett mer aktivt arbete från socialtjänstens sida med berörd målgrupp. För alla deltagare i projektet ska det finnas en skriftlig plan över hur kontakten mellan den enskilde och socialsekreterare ska se ut. 
  • SIP-möten med berörda aktörer i alla ärenden som är aktuella inom ramen för projektet.
  • Om återgång till arbetsmarknaden inte visar sig möjlig ska individen vid behov få stöd att få sin rätt till sjuk-eller aktivitetsersättning prövad med tillräckliga underlag. Alla deltagare i projektet ska inför en eventuell ansökan om sjuk- eller aktivitetsersättning erbjudas arbetsförmågebedömning via Arbetsmarknadscenter.

Mål som mäts med verktyget Indikatorer:

  • Minst 70 % av deltagarna känner sig mer redo att kunna arbeta eller studera efter avslutad insats.
  • Minst 90 % av deltagarna har upplevt att de har fått stöd som har varit till stor nytta för dem.
  • Minst 90 % av deltagarna tycker att det finns en tillräcklig planering för vad som ska hända efter att detta stöd har upphört.

 
Metod
Kartläggningsmöten
När en individ i samband med ansökan om försörjningsstöd uppger ohälsa som hinder, eller individer där socialsekreterare identifierar ohälsa som hinder, initierar socialsekreterare ett gemensamt kartläggningsmöte med individen. Inför detta möte tar sjuksköterskan, efter samtycke från den enskilde, del av klientens tidigare journaler hos både socialtjänsten och sjukvården.
 
Individuell planering
Utifrån vad som framkommer på kartläggningsmötet går man vidare till olika aktiviteter beroende på den enskildes behov. Det kan exempelvis handla om SIP-möte, besök på vårdcentralen där sjuksköterskan är med, möte med Försäkringskassan, fördjupad kartläggning via AME etc.