Promise Hjo

SYFTE OCH MÅL
Promise Hjo är ett prerehabiliteringsprojekt och utgör första steget på vägen till självförsörjning genom arbete på den reguljära arbetsmarknaden eller studier. Idag finns ingen verksamhet i Hjo som kan erbjudas målgruppen vilket innebär att individerna passiviseras och kvarhålls i ett bidragsberoende.
 

MÅLGRUPP
Det finns en målgrupp som står så långt ifrån arbetsmarknaden att de inte klarar av de krav som ställs på deltagarna inom befintlig Arbetsmarknadsenhet. Individerna behöver ett mer individuellt anpassat stöd med kravställande i förhållande till förmåga. De har en komplex livsproblematik. Det är:

 • personer med psykisk ohälsa och/eller som har eller har haft missbruks/beroendeproblematik,
 • personer med en komplex social problematik,
 • långtidssjukskrivna personer som inte har haft ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden under lång tid,
 • bedömningen är att målgruppen nås främst via socialtjänstens försörjningsstöd och Försäkringskassan men kan även komma via Arbetsförmedlingen.

 Verksamheten sker i separerade grupper. Det kan innebära att personer med missbruk inte är i samma grupp som deltagare med enbart psykisk ohälsa. Individerna kommer inte att få ta del av verksamheten om de kommer i berusningstillstånd. Målet är att deltagarna under 20-veckorsperioden ska uppnå en aktivitetsgrad om 10 timmar/vecka. Verksamheten passar även individer som redan uppnått en aktivitetsgrad om 10 timmar/vecka.
 
De aktiviteter som planeras att genomföras är:

 • individuella planer för samtliga deltagare,
 • coachande samtal individuellt och i grupp,
 • skapande verkstad utifrån intresseområden,
 • olika aktiviteter kring hälsa och friskvård.

  De arbetsmetoder som kommer att användas är: MI, lågaffektivt bemötande och 7 tjugo-metoden. Löpande intag till verksamheten kommer att tillämpas.
  Projektet pågår under perioden 2018-11-01 – 2020-12-31.