Implementering av Ung Arena

Projektägare
Mariestads kommun
 
Projektperiod
2019-01-01–2020-12-31
 
Bakgrund
Ung Arena som var ett framgångsrikt och lyckat ESF-projekt avslutades under första kvartalet 2019. Under slutfasen av projektet påbörjades olika diskussioner, bland annat av styrgrupp, om hur man skulle tillvarata och förvalta kunskaper och arbetssätt för framtiden. Då togs initiativ av Mariestads kommun att på något sätt fortsätta stödja verksamheterna och implantering av arbetssätten och arbetsmetoden. Mariestads kommun ansökte om finansiering från VGR, Kommunalförbundet och Samordningsförbundet Östra och Norra Skaraborg för att under 2019-2020 bidra till att vidmakthålla framarbetat arbetssätt, samordna aktiviteter samt tydligt fokus att även utvidga erfarenhetsutbyte genom nätverk med Västra Skaraborg som under våren 2019 också avslutade sitt stora ESF-projekt Level Up.
 
Syfte
Det finns ett fortsatt stort behov av riktade och samordnade insatser mot målgruppen unga, det finns också ett påbörjad inriktning att överföra goda arbetsmetoder mellan projekten Ung Arena och Level Up då målgrupperna har skilt sig åt mellan de olika projekteten. Målgruppernas sammansättning har också utvecklat till viss del olika arbetssätt i de olika projekten. Att under 2 år arbeta vidare med att utveckla arbetsmetoderna mellan projekten samt samverka med övriga större projekt skall ge ännu större positiva effekter i syfte att fler unga skall studera eller arbeta.
 
Mål

  • Utveckla introduktionsutbildningar så de passar målgrupper som står ”längre ifrån” – utifrån erfarenheter i Level Up och Ung Arena
  • Ha ett flöde på 150 nya deltagare per år under 2019-2020 (uppnåddes 2019)
  • Arbetsmetoderna på mötesplatserna permanentas och utvecklas
  • Utöka målgruppen från 15-24 till 15-29 så att ännu fler unga med funktionsvariationer, funktionsnedsättningar och ohälsa skall inkluderas
  • Öka arbetskraftsresursen
  • Sprida arbetsmetoder och verktyg upparbetade i Level Up och Ung Arena till hela Skaraborg

 
Metod
•      Nätverksträffar med kompetensutvecklingsinnehåll
•      Motovations- och introduktionsutbildningar
•      Kompetenshöjande insatser för medarbetare, 7TJUGO